top of page

Bài viết mới

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Nên làm gì trước “khẩu vị mới” của doanh nghiệp về dịch vụ văn phòng?

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khám phá 8 điều bí mật cần làm trước 8h sáng nếu muốn thành công

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Văn phòng ảo – xu thế tất yếu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ TP.HCM - Chỉ từ 600k/tháng

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khách hàng khó chịu với Văn Phòng Ảo, tại sao?

Cách hạch toán bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm

Kết chuyển lãi lỗ là một quy trình quan trọng trong lĩnh vực tài chính của một doanh nghiệp. Khi năm tài chính kết thúc, doanh nghiệp cần thực hiện quyết định về việc chuyển giao số liệu lãi lỗ từ kỳ tài chính đã qua sang kỳ tài chính tiếp theo. Quá trình này không chỉ đảm bảo tính khách quan và trung thực trong báo cáo tài chính, mà còn ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh và định hướng phát triển của doanh nghiệp.


MỤC LỤC

 

Khái niệm về kết chuyển lãi lỗ?

Kết chuyển lãi lỗ là quá trình mà bộ phận kế toán của doanh nghiệp thực hiện để tính toán và ghi nhận lãi hoặc lỗ của năm tài chính trong kỳ tài chính tiếp theo. Qua việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối kỳ, doanh nghiệp có thể đánh giá được hiệu quả của hoạt động kinh doanh trong năm đó. Quá trình kết chuyển lãi lỗ đầu năm cuối năm đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh kết quả kinh doanh và định hướng cho năm tài chính tiếp theo. Đối với trường hợp kết chuyển lỗ, doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc và quy định liên quan.


kết chuyển lãi lỗ là gì
Thông tin về kết chuyển lãi lỗ
**Kết chuyển lãi lỗ đúng chuẩn, uy tín với dịch vụ kế toán thuế giá rẻ

Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm và cuối năm

Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Trong quá trình bút toán kết chuyển lãi lỗ, tài khoản sử dụng chính là tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo quy định trong Thông tư 200/2014, tài khoản 421 được chia thành hai tài khoản cấp 2 như sau:

 • Tài khoản 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước.

 • Tài khoản 4212: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay.

Kế toán sẽ thực hiện phản ánh hạch toán lãi lỗ lên hai tài khoản này. Trong trường hợp kết chuyển lỗ, số dư của tài khoản 4212 trong bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước sẽ phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của năm đó.


Hạch toán kết chuyển lãi lỗ

Chi tiết hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm


Nếu tài khoản 4212 có số dư bên Nợ, điều đó tương đương với việc doanh nghiệp ghi nhận lỗ trong năm trước. Bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm sẽ được thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước.

 • Có tài khoản 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay.

Nếu tài khoản 4212 có số dư bên Có, điều đó tương đương với việc doanh nghiệp ghi nhận lãi trong năm trước. Bút toán kết chuyển lãi sẽ được thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay.

 • Có tài khoản 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước.

**XEM NGAY: Top các công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp TPHCM

Hạch toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm

Trước khi thực hiện kết chuyển lỗ cuối năm, kế toán doanh nghiệp cần thực hiện các bút toán hạch toán định kỳ để đảm bảo kết quả lợi nhuận được xác định chính xác nhất. Quá trình kết chuyển này bao gồm các bước quan trọng, trong đó hệ thống bút toán cuối kỳ thường được sử dụng để xác định chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.


kết chuyển lãi lỗ cuối năm

Chi tiết hạch toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm


Các bút toán kết chuyển cuối kỳ thường bao gồm:

Kết chuyển doanh thu bán hàng và dịch vụ thuần:

 • Nợ tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

 • Có tài khoản 911 - Xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

Kết chuyển giá vốn hàng bán:

 • Nợ tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

 • Có tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán.

Kết chuyển doanh thu tài chính và thu nhập khác:

 • Nợ tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.

 • Nợ tài khoản 711 - Thu nhập khác.

 • Có tài khoản 911 - Xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

Kết chuyển chi phí tài chính và chi phí khác:

 • Nợ tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

 • Có tài khoản 635 - Chi phí tài chính.

 • Có tài khoản 811 - Chi phí khác.

Kết chuyển chi phí bán hàng:

 • Nợ tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

 • Có tài khoản 641 - Chi phí bán hàng.

Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp:

 • Nợ tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

 • Có tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

 • Nợ tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

 • Có tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Cuối cùng, kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ được kết chuyển vào tài khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Khi ghi nhận lãi, bút toán được thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 911 - Xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

 • Có tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Khi ghi nhận lỗ, bút toán được thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 • Có tài khoản 911 - Xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

Cách để chuyển lỗ

Nguyên tắc để chuyển lỗ

 • Đối với doanh nghiệp, chỉ khi có kết quả kinh doanh là lãi, mới được chuyển lỗ.

 • Trong quá trình chuyển lỗ, doanh nghiệp có thể chuyển toàn bộ số lỗ nhưng không vượt quá số lãi trong kỳ.

 • Thời gian chuyển lỗ liên tục tối đa là 5 năm.

 • Nếu doanh nghiệp có số lỗ trong các quý của cùng một năm, lỗ của quý trước có thể được bù trừ vào lỗ của các quý sau sau khi tính và nộp thuế TNDN quý.

 • Doanh nghiệp có thể tạm chuyển lỗ vào thu nhập tính thuế của các quý trong năm sau khi đã nộp tiền thuế TNDN quý, và chính thức chuyển vào thu nhập tính thuế của năm sau sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.


Cách để chuyển lỗ
Nguyên tắc để chuyển lỗ chuẩn nhất

Hướng dẫn cách để chuyển lỗ

Chuyển lỗ giữa các quý:

Ví dụ: Trường hợp của Công ty A năm 2022, họ ghi nhận lỗ là 2 tỷ đồng. Trong năm 2023, Công ty A có kết quả kinh doanh từng quý như sau:

 • Quý I, Công ty đạt lãi 500 triệu đồng. Công ty kết chuyển lỗ năm 2022 là 500 triệu vào quý I. Do đó, Công ty không cần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2023.

 • Quý II, Công ty đạt lãi 300 triệu đồng. Công ty kết chuyển 300 triệu và không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2023.

 • Quý III, Công ty đạt lãi 1,5 tỷ đồng. Công ty kết chuyển số lỗ là (2 tỷ - 500 triệu - 300 triệu = 1,2 tỷ) khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý III. Do đó, Công ty chỉ cần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với lợi nhuận là 300 triệu đồng.

 • Quý IV, Công ty ghi nhận lỗ 500 triệu đồng. Công ty không cần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV.


Hướng dẫn cách để chuyển lỗ
Hướng dẫn cách để chuyển lỗ hiệu quả

Khi thực hiện quyết toán cuối năm, doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý trong năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý. Sau đó, lỗ sẽ chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Trong trường hợp doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế vẫn bị lỗ, toàn bộ số lỗ sẽ được chuyển liên tục vào thu nhập của các năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ liên tục không vượt quá 5 năm, tính từ năm sau năm phát sinh lỗ.

Cách chuyển lỗ bằng phần mềm HTKK

 • Bước 1: Truy cập vào phần mềm HTKK và đăng nhập vào tài khoản của doanh nghiệp.

 • Bước 2: Chọn mục "Thuế thu nhập doanh nghiệp" từ danh sách các chức năng.

 • Bước 3: Tiếp theo, chọn "Quyết toán thuế TNDN" và sau đó nhấp vào "Phụ lục 03 2/TNDN". Nhập các thông tin cần thiết như số lỗ phát sinh trong kỳ trước và số lỗ được kết chuyển trong kỳ hiện tại. Sau đó, nhấn nút "Ghi" để lưu lại thông tin đã nhập.

Kết chuyển lãi lỗ là quá trình quan trọng trong quyết toán thuế và báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Việc đúng hạch toán và chuyển lỗ một cách chính xác giúp doanh nghiệp xác định lợi nhuận sau thuế chưa phân phối một cách rõ ràng. Điều này đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đồng thời định hình được hiệu quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính đó. Qua quy trình kết chuyển lãi lỗ, doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định chiến lược phù hợp để phát triển và đảm bảo sự bền vững trong hoạt động kinh doanh của mình.

**Có thể bạn quan tâm: Làm kế toán dịch vụ là làm những gì?


Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Gửi thông tin thành công

bottom of page